Felvidéki magyar fiatal kutatókat díjaznak

SZMAT.jpg

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2016-ban létrehozta a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat. Az elismerést olyan 35. életévüket még be nem töltött tehetségek kaphatják meg, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek – tájékoztatta portálunkat a Tanács elnöke, Dusza János.

Vančó Ildikó, a SZMAT titkára kérdésünkre elmondta: “A díj létrehozásakor a Tanács a fenntarthatóság elvéből indultunk ki. Számos nemzetközi hírű szlovákiai magyar tudós van, hogy mást ne említsek, Mészáros András professzor urat ebben az évben választották az MTA külső tagjai közé. Úgy gondoljuk azonban, hogy az utánpótlás elengedhetetlenül fontos a szlovákiai magyarság számára a tudomány területén is. A díjjal szeretnénk felhívni a figyelmet azokra az ifjú kutatókra, tudósokra, akik már jelentős eredményekkel rendelkeznek, nemcsak Szlovákiában, hanem nemzetközi mércével mérve is, s akikből később, kutatásaikat, munkájukat folytatva, a szlovákiai magyar tudományosság kiemelkedő képviselői lesznek. Célunk volt többek között az is, hogy rámutassunk, szlovákiai magyarként is el lehet indulni a tudományos pályán, s a tudomány terén elért sikereket közösségünk nagyra értékeli. Reméljük, hogy felhívásunkra több jelölés is érkezik, hiszen számos komoly kutatómunkát folytató fiatalt ismerünk, s így a SZMAT elnökségének nehéz munkát fog adni a döntés.”

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) által a szlovákiai fiatal magyar tehetségek, tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére létesített Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj (továbbiakban Díj) odaítélésének szabályairól alább olvashatnak.

A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj olyan fiatal, 35. életévüket még be nem töltött, szlovákiai magyar tudósok, kutatók kitüntetésére szolgál, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek.

A Díjat a fiatal kutatónak – fele-fele arányban – eddigi munkássága során elért eredményeiért és az utolsó 3 évben elért teljesítményéért ítéli oda a Vezetőség. A Vezetőség a Díjat évente egy alkalommal ítéli oda.

A Díj odaítélésére vonatkozó javaslattételi felhívást 2017-től az SZMAT Titkára az adott év március 31-ig teszi közzé a SZMAT honlapján, és a lehetőségekhez képest más, nagy látogatottságnak örvendő honlapokon is.

A kitüntetett személyére javaslatot tehetnek: A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagjai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia külső és tiszteletbeli tagjai.

A Díj kitüntetettjeire tett javaslatoknak a tárgyév október 15-ig kell beérkezniük az SZMAT címére elektronikus úton. Ez alól kivételt képez az idei év. A 2016-os évben a javaslatok beérkezésének határideje november 15.

Az indoklást tartalmazó javaslat melléklete a javasolt személy rövid tudományos életrajza és publikációs listája a fent megfogalmazottak szerinti szempontok figyelembevételével.

A személyi javaslatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács Titkára látja el.

A Díj adományozásáról a személyi javaslatok alapján az SZMAT Vezetősége szavazással, egyszerű többséggel dönt.

Évente legfeljebb 3 fő részesíthető elismerésben az alábbi kategóriák szerint:

Társadalomtudományok és bölcsészet (szociológia, közgazdaságtudomány, politológia, történettudomány, művészettörténet, pszichológia, pedagógia, jogtudomány, nyelvtudományok, irodalomtudomány, filozófia, esztétika stb.)
Műszaki- és élettelen természettudományi területek (matematika, fizika, kémia, anyagtudomány, számítástechnika, építészet, gépészeti tudományok, elektronika, térképészet stb.)
Élettudományok (biológia, orvostudományok, gyógyszertudomány, mezőgazdasági tudományok, természetvédelem, tájépítészet és tájökológia stb.)

A Díj átadására évente egyszer, az SZMAT éves közgyűlésén kerül sor. A díjat az SZMAT Elnöke adja át. Indokolt esetben a díj átadására más alkalommal is sor kerülhet. A Díj oklevél és pénzjutalom adományozásával jár. A pénzjutalom összege 200 euro. A díjazott személyek számára átadandó oklevél elkészítéséről a Vezetőség gondoskodik. A Díj és a Díj adományozásával járó kiadások fedezetét az SZMAT a Magyar Tudományos Akadémia által nyújtott éves támogatásból és szponzori adományokból biztosítja. A Díj adományozásáról szóló tájékoztatót az SZMAT honlapján közzé kell tenni.

http://felvidek.ma/2016/11/felvideki-magyar-fiatal-kutatokat-dijaznak/